Trustpilot
nieuwe horeca artikelengebruikte horeca artikelencontact / offerte aanvragenaanmelden inloggen

Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN HORECAPLAATS.NU
GEVESTIGD STATIONSWEG 406
3925 CG TE SCHERPENZEEL (GLD.)
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL
OP NR.crm_103 ONDER NUMMER 30186016 
Telefoon:085-8086813  Kantoor tijden.
E-mail: info @ horecaplaats.nu
KVK: 30186016
BTW Nummer NL001957467B10
IBAN: NL63RABO03208079913443
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 1 – begripsbepaling
 
1.1          Onder Horecaplaats wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak van verkoper, gevestigd en kantoorhoudende te Scherpenzeel (Gld.), met internetadres www.horecaplaats.nu.
 
1.2          Onder koper/opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf en die als zodanig is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, met wie een overeenkomst tot levering van zaken of een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.
 
1.3          Onder webshop wordt verstaan de internetwinkel van Horecaplaats, die naar buiten treedt via www.horecaplaats.nu.
 
1.4          Onder consultancy wordt verstaan de werkzaamheden, die Horecaplaats voor opdrachtgevers kan verrichten betreffende de aan-/verkoop van goederen en/of de advisering ter zake de inrichting en exploitatie van horecagelegenheden.
 
1.5          Onder verkoopbemiddeling wordt verstaan de diensten, die Horecaplaats verricht ter zake het bemiddelen tussen verkopers (aanbieders van (tweedehands)horecabenodigdheden) en (potentiële) kopers.
 
Artikel 2 – toepasselijkheid
 
2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die door Horecaplaats worden uitgebracht en op een overeenkomst die tussen Horecaplaats en opdrachtgever tot stand komt. Dit geldt voor iedere overeenkomst, zoals koopovereenkomsten, overeenkomsten betreffende consultancy en verkoopbemiddeling, met dien verstande dat artikel 3 t/m 11 en artikel 15 t/m 17 niet van toepassing zijn op overeenkomsten terzake verkoopmiddeling.
 
2.2.        Indien een overeenkomst via de webshop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld en wel op zodanige wijze, dat deze door hem op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Deze algemene voorwaarden zullen overigens op eerste verzoek van een koper/opdrachtgever kosteloos aan hem worden toegezonden.
 
2.3          Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst tussen Horecaplaats en koper/opdrachtgever, voor zover die voorwaarden of bedingen door Horecaplaats uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door Horecaplaats aanvaardde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of de overeenkomst, waarop deze betrekking heeft.
 
2.4          Het algemeen deel van de onderhavige algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Horecaplaats en een koper/opdrachtgever.
Ter zake consultancy geldt een aantal bijzondere bepalingen, dat naast het algemene deel van deze algemene voorwaarden op een dergelijke overeenkomst/transactie van toepassing is. Bij strijdigheid prevaleren de bijzondere bepalingen boven de algemene bepalingen. Ter zake verkoopbemiddeling gelden de bijzondere bepalingen van artikel 18 e.v. en de in lid 1 van dit artikel van toepassing verklaarde algemene bepalingen.
 
Artikel 3 – het aanbod
 
3.1          Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
3.2          Het aanbod is vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Horecaplaats is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 
3.3          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod door de koper/opdrachtgever mogelijk te maken. Als Horecaplaats gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Horecaplaats niet.
 
3.4          Alle afbeeldingen en specificaties gegeven in het aanbod, zijn een indicatie en kunnen voor koper/opdrachtgever geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
3.5          Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Horecaplaats kan niet garanderen, dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren en/of de kwaliteit van de producten.
 
Artikel 4 – overeenkomsten
 
4.1          De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
4.2          Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Horecaplaats passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Horecaplaats voor een veilige web omgeving, voor zover dit mogelijk is en in overeenstemming met de op dat moment geldende stand der techniek. Indien koper/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Horecaplaats daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
4.3          Een door Horecaplaats uitgebrachte offerte kan door koper/opdrachtgever slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat voor Horecaplaats geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
4.4          Horecaplaats kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Horecaplaats op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
4.5          Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
4.6          Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dient koper/opdrachtgever opgave te doen aan Horecaplaats van zijn KvK-nummer en zijn BTW-nummer.
 
Artikel 5 – de prijs
 
5.1          Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
5.2          De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 
5.3          Alle prijzen zijn onder voorbehoud van te druk-, type-, en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, type-, en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, type-, en zetfouten is Horecaplaats niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 6 – kwaliteit en garantie
 
6.1          Horecaplaats staat er voor in, dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie die Horecaplaats biedt op geleverde producten strekt zich niet verder uit dan de garantie die wordt verleend door fabrikanten, leveranciers of importeur van deze goederen.
De garantietermijn van Horecaplaats komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 
6.2          De garantie geldt niet indien koper/opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Horecaplaats en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 7 – reclamaties
 
7.1          Onder reclamaties wordt verstaan: alle grieven van koper/opdrachtgever ter zake de hoedanigheid van de leveranties.
 
7.2          Bezwaren of reclamaties tegen enigerlei rekening of factuur van Horecaplaats, respectievelijk met betrekking tot de staat van de geleverde goederen, dienen binnen acht dagen na oplevering/aflevering, respectievelijk toezending – middels een aangetekend schrijven – bij Horecaplaats te worden ingebracht. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclamaties of bezwaren kan koper/opdrachtgever generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 
7.3          Reclamaties kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat, waarin ze zijn geleverd. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclamatie opleveren. Reclamaties kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken.
 
7.4          Ter keuze van Horecaplaats zullen de geleverde goederen worden gerepareerd, dan wel worden vervangen indien sprake is van goederen met een constructie-, fabricage-of materiaalfout. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud alsmede die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie van het werk door de koper/opdrachtgever blijven buiten de garantie.
 
Artikel 8 – verzending, levering en leveringstermijnen
 
8.1          Horecaplaats zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 
8.2          Als plaats van levering geldt het adres dat de koper/opdrachtgever aan Horecaplaats kenbaar heeft gemaakt.
 
8.3          Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over het geheel overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Horecaplaats zijn gesteld en deze de overeengekomen betaling heeft ontvangen, dan wel voor Horecaplaats bevredigende betalingszekerheid is gesteld.
 
8.4          De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Horecaplaats kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen/producten tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer een grond vormen voor schadevergoeding, tenzij Horecaplaats uitdrukkelijk schriftelijk met koper/opdrachtgever een fatale levertermijn is overeengekomen.
 
8.5          Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper/opdrachtgever geen rechten ontlenen. De levering geschiedt door in ontvangstneming van de koper/opdrachtgever. Vanaf de levering is het geleverde voor risico van de koper/opdrachtgever.
 
Artikel 9 – opslag


9.1          Indien om welke reden dan ook koper/opdrachtgever niet in staat is zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Horecaplaats, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper/opdrachtgever de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de opdrachtgever bezorgd zijn.
 
9.2          Koper/opdrachtgever is verplicht aan Horecaplaats de opslagkosten volgens het bij Horecaplaats gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel ter levering bij opdrachtgever zijn aangeboden.
 
Artikel 10 – eigendomsvoorbehoud
 
10.1       De eigendom van alle door Horecaplaats aan koper/opdrachtgever geleverde zaken blijft bij Horecaplaats, zolang opdrachtgever de vorderingen van Horecaplaats met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang koper/opdrachtgever de vorderingen van Horecaplaats wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen ter zake van rente, kosten en boetes. Horecaplaats is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas over op de koper/opdrachtgever zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Horecaplaats heeft voldaan.
 
10.2       Koper/opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de door Horecaplaats geleverde zaken te vervreemden, zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, uitlenen of het anderszins uit de macht van opdrachtgever brengen van bovengenoemde zaken, dan wel (stil) pandrecht te vestigen.
 
10.3       Koper/opdrachtgever zal zich tegenover derden, die op de goederen van Horecaplaats een (stil) pandrecht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van Horecaplaats te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 
Artikel 11 – betaling
 
11.1       Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door koper/opdrachtgever plaats te vinden indien en zodra de overeenkomst tussen Horecaplaats en koper/opdrachtgever tot stand is gekomen, zonder enige aftrek van korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
11.2       Het recht van koper/opdrachtgever om eventuele vorderingen op Horecaplaats te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
11.3       Betaling van een factuur op of na de vervaldag heeft tot gevolg dat alle bedragen, die door koper/opdrachtgever zijn verschuldigd, ook die krachtens andere facturen, onmiddellijk opeisbaar zijn. Horecaplaats is dan gerechtigd het totaal der alsdan opeisbare bedragen te beschouwen als één factuurbedrag.
 
Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na datum van verzending van die rekening, is Horecaplaats gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper/opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van 10% van het totale bedrag van de factuur per jaar, dan wel ter grootte van de wettelijke handelsrente indien de wettelijke rente hoger is dan 10%.
 
11.4       Horecaplaats is voorts gerechtigd, naast de hoofdvordering en de rente, van koper/opdrachtgever te vorderen alle (buitengerechtelijke) kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper/opdrachtgever in elk geval verschuldigd wanneer Horecaplaats zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
 
Artikel 12 – aansprakelijkheid
 
12.1       Horecaplaats is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde goederen. De voldoening door Horecaplaats aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.
 
12.2       Voor vergoeding komt dan ook niet in aanmerking gevolgschade, waaronder bedrijfsschade (derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.
 
12.3       Horecaplaats sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake het gebruik van geleverde goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Horecaplaats maximaal beperkt tot het bedrag, dat aan koper/opdrachtgever netto gefactureerd is ter zake de goederen, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
Artikel 13 – overmacht
 
13.1       Indien afnames c.q. aflevering door overmacht meer dan zes maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. De termijn is zoveel langer of korter, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.
 
13.2       Onder overmacht van Horecaplaats wordt in elk geval verstaan:
 
-              de omstandigheid dat Horecaplaats een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
-              stakingen;
-              storingen in het wegverkeer;
-              overheidsmaatregelen, die Horecaplaats verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.
 
Artikel 14 – toepasselijk recht en geschillen
 
14.1       Op alle overeenkomsten tussen Horecaplaats en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 
14.2       Alle geschillen tussen Horecaplaats en koper/ opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem of - zulks ter keuze van Horecaplaats - aan de bevoegde rechter in de woonplaats van koper/opdrachtgever, tenzij de Sector Kanton van de Rechtbank ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN
 
Bijzonder Deel Consultancy
 
Artikel 15 – consultancy
 
15.1       In het geval dat koper/opdrachtgever Horecaplaats consultancywerkzaamheden wil laten verrichten, zoals bedoeld in artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden, zal Horecaplaats een nauwkeurig gespecificeerde offerte aan opdrachtgever/koper doen toekomen.
 
15.2       Indien in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst goederen worden besteld door koper/opdrachtgever bij Horecaplaats, gelden ten aanzien van deze goederen de voorwaarden zoals in het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.
 
15.3       Ten aanzien van de levering van goederen door Horecaplaats geldt dat koper/opdrachtgever de facturen die ter zake deze goederen aan hem worden toegestuurd, eerst dient te voldoen alvorens levering van de goederen zal plaatsvinden.
 
15.4       Horecaplaats zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever/koper in acht nemen. In het bijzonder draagt Horecaplaats zorg voor geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Horecaplaats ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 
15.5       In het geval dat de werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 
Artikel 16 – honorarium
 
16.1       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 
16.2       Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Horecaplaats, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 
Artikel 17 – aansprakelijkheid
 
17.1       Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten, die bij de werkzaamheden een rol spelen, is Horecaplaats niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Horecaplaats in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen, zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
 
17.2       De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Horecaplaats en ieder ander van wiens hulp Horecaplaats gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Bijzonder Deel Verkoopbemiddeling
 
Artikel 18 – verkoopbemiddeling
 
18.1       Horecaplaats biedt een platform voor ondernemers (natuurlijke personen in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf of rechtspersonen), waar zij goederen kan aanbieden voor de horecabranche. Horecaplaats heeft het recht om aanbieders van goederen te weigeren.
 
18.2       Horecaplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een aanbieder van goederen en een koper tot stand komt. Aanbieders en kopers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 
Artikel 19 – eisen voor het aanbieden van goederen
 
19.1       Advertenties die door een aanbieder op de website van Horecaplaats worden geplaatst, dienen te voldoen aan de regels zoals die op de website van Horecaplaats worden weergegeven.
 
19.2       Het is niet toegestaan om advertenties meer dan één keer op de website van Horecaplaats te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website online/geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de website van Horecaplaats aan te bieden. Het is niet toegestaan om het gebruik van meer dan één account, meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
 
19.3       Horecaplaats beoordeelt of een aanbod van een aanbieder op haar website wordt geplaatst. Ook de inhoud van de advertentietekst is hierbij voor Horecaplaats van belang. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertenties te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 
Artikel 20 – biedingen zijn niet bindend
 
20.1       Indien een koper een aanbod doet op goederen die in het kader van de onderhavige verkoopbemiddeling door een aanbieder op de website van Horecaplaats worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand indien en zodra de aanbieder dit aanbod heeft aanvaard. Aanvaarding kan ook plaatsvinden per e-mail.
Een adverteerder is niet verplicht een bod van een potentiele koper te accepteren. Wordt echter het bod door de adverteerder geaccepteerd, dan is de koper verplicht tot afname van de aangeboden goederen over te gaan.
 
20.2       Het is niet toegestaan biedingen bij advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.
 
Artikel 21 – verkoopfee en betaling
 
21.1       Indien tussen een aanbieder op de website van Horecaplaats en een koper een overeenkomst tot stand komt betreffende de aangeboden goederen en/of producten, is aanbieder over het verkoopbedrag een fee verschuldigd aan Horecaplaats, overeenkomstig de tarieven die op de website van Horecaplaats worden weergegeven.
 
21.2       De koper van de producten/goederen van de aanbieder zal het verkoopbedrag voldoen middels storting op de bankrekening die op de website van Horecaplaats is vermeld. Na ontvangst van dit bedrag zal Horecaplaats direct melding maken bij de aanbieder dat het bedrag is ontvangen en, onder aftrek van de overeengekomen fee, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, direct het bedrag doorstorten naar de aanbieder.
 
21.3       Aanbieder is verplicht direct na ontvangst van het door Horecaplaats gestorte bedrag tot directe levering van de producten en/of goederen aan koper over te gaan.
 
Artikel 22 – uitsluiting aansprakelijkheid
 
22.1       Horecaplaats kan niet garanderen dat de producten of diensten, die door adverteerders op haar website worden aangeboden, voldoen aan de verwachtingen van de koper.
 
22.2       Adverteerders en kopers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website van Horecaplaats plaatsen. Horecaplaats voert slechts in beperkte mate controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie. Horecaplaats geeft daarover geen enkele garantie.
 
22.3       Iedere aanbieder vrijwaart Horecaplaats voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
 
a)       het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
b)      het gebruik van via de website van Horecaplaats verkochte producten;
c)       het gebruik van via de website aangeboden diensten;
d)      het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product.
 
22.4       Kopers die goederen kopen via verkoopbemiddeling zijn zich ervan bewust dat Horecaplaats geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de kwaliteit van de geleverde goederen en de levering zelf. Kopers zijn zich er tevens van bewust dat ontvangst van de koopprijs op de bankrekening van Horecaplaats als betaling geldt vanaf welk moment Horecaplaats dit bedrag gaat houden voor de aanbieder van de goederen.
Op eerste verzoek van de aanbieder van de goederen zal Horecaplaats tot betaling van het bedrag, waarop aanbieder recht heeft, overgaan. Koper kan na betaling van het aankoopbedrag geen enkel recht meer doen gelden op betaalde bedragen.
 
 

Horecaplaats.nu (2019)
Scherpenzeel
Nederland

Last updated:
door Horecaplaats.nu 2021.

© Horecaplaats.nu